• Oświadczenie do pobrania:

    Oswiadczenie_rodzicow_dzieci_klas_0-III.docx


    Procedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza KorczakaProcedura zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

    Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów oraz pracowników szkoły.

    Procedura opracowana w oparciu o przepisy:

    1.       Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, 492, 595, 642, 742, 780 i871)

    2.       Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkól podstawowych – edukacja wczesnoszkolna z dnia 15 maja 2020r.

    3.       Rekomendacje dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka z dnia 15 maja 2020r.

    4.       Konsultacje w szkole – wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół z dnia 15 maja 2020r.

    § 1. Organizacja zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych w szkole.

    1.       Od 25 maja 2020r. uczniowie klas I-III mogą brać udział w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych.

    2.       Szkoła pracuje w godzinach  730 – 1530

    3.       W celu korzystania z zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz dydaktycznych rodzic zobowiązany jest do złożenia wniosku w sekretariacie szkoły – załącznik nr 1.

    4.       W grupie może przebywać do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2.

    5.       W miarę możliwości do grupy przyporządkowani będą ci sami nauczyciele.

    6.       Jedna grupa uczniów przebywa w wyznaczonej i w miarę możliwości stałej sali – bez możliwości kontaktowania się z innymi dziećmi oraz personelem. Nie ma możliwości wymiany osobowej dzieci między grupami.

    7.       Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w Sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 osobę (uczniów i nauczycieli).

    W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie zajęcia będą odbywać się w salach: (wymienić sale, powierzchnię i liczbę osób).

    8.       Z sali, w której przebywa grupa, usunięte zostały przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą dokładnie czyszczone lub dezynfekowane.

    9.       W sali odległości pomiędzy stanowiskami dla uczniów będą wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).

    10.   Uczeń zobowiązany jest posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce.

    11.   Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.

    12.   W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte lub zdezynfekowane.

    13.   Sale będą wietrzone co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

    14.   Nauczyciel organizuje przerwy dla swojej grupy, w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż po 45 min. Grupa spędza przerwy pod nadzorem nauczyciela.

    15.   Uczniowie mogą korzystać z boiska szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły, przy zachowaniu zmianowości grup i dystansu pomiędzy nimi.

    16.   Sprzęt na boisku wykorzystywany podczas zajęć będzie regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany.

    17.   Na boisku mogą przebywać dwie grupy przy założeniu, że zachowany jest między nimi dystans.

    18.   Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren szkoły (np. spacer do parku).

    19.   Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.

    20.   Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej z zachowaniem zasady 4 m2 na osobę. W razie potrzeby mogą zostać wykorzystane inne sale dydaktyczne.

    21.   W szkole nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa – zarówno przez dzieci, jak i nauczycieli, opiekunów. Nie ma jednak przeszkód, aby skorzystać z takiej formy zabezpieczenia.

    22.   Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni szkoły, wynoszący min. 1,5 m.

    23.   Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.

    24.   Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający uczniów do/ze szkoły mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników szkoły oraz innych uczniów i ich rodziców wynoszący min. 2m.

    25.   Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej szkoły – szkoła wskaże przestrzeń z zachowaniem zasady – jeden rodzic z dzieckiem i w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, pracownika szkoły, ucznia, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (m. in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

    26.   Nauczyciele uzgadniają z rodzicami sposoby szybkiej komunikacji poprzez podanie aktualnych numerów telefonów.

    27.   Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

    28.   Uczniowie szkoły są przyprowadzani/odbierani przez osoby zdrowe.

    29.   Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać ucznia do szkoły.

    30.   W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych będzie dokonywany pomiar temperatury ciała ucznia.

    31.   Jeżeli u dziecka pojawią się niepokojące objawy choroby, zostanie odizolowane w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem min. 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostaną powiadomieni rodzice/opiekunowie w celu pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

    § 2. Organizacja zajęć rewalidacyjnych

    1.       W szkole od 25 maja 2020r. będą prowadzone zajęcia rewalidacyjne. Zajęcia rewalidacyjne będą miały charakter dobrowolny, a uczestnictwo w nich będzie zależało od decyzji rodziców dzieci i młodzieży.

    2.       Terminy zajęć rewalidacyjnych zostaną ustalone przez nauczyciela z rodzicami ucznia.

    3.       W zajęciach nie mogą uczestniczyć dzieci i młodzież oraz kadra pedagogiczna, którzy są objęci kwarantanną lub izolacją albo mają objawy choroby zakaźnej.

    4.       Nauczyciel prowadzący zajęcia w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).

    5.       Nauczyciele, dzieci i młodzież w miarę możliwości powinni używać osłony ust i nosa.

    6.       W przypadku zajęć grupowych grupa uczestników zajęć musi być dostosowana do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży przy uwzględnieniu konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji zajęć.

    7.       Zabrania się korzystania z telefonów podczas zajęć.

    § 3. Organizacja konsultacji w szkole

    1.       Od 25 maja br. Będą możliwe konsultacje dla uczniów klasy VIII.

    2.       Od 1 czerwca br. Umożliwiamy konsultacje dla wszystkich uczniów szkoły.

    3.       Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.

    4.       Terminy konsultacji zostaną ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z nauczycielami.

    5.       Nauczyciele poszczególnych przedmiotów poinformują uczniów o terminie konsultacji.

    6.       Uczniowie zainteresowani konsultacjami zobowiązani są do ustalenia z nauczycielem dokładnego terminu konsultacji za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

    7.       Uczeń nie powinien umawiać się na konsultacje, jeżeli jest chory lub w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy muszą pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.

    8.       Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, powinien zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej.

    9.       Podczas konsultacji indywidualnych oraz grupowych należy zachować odległość pomiędzy stanowiskami nauki min. 1,5 m (1 uczeń – 1 stolik).

    10.   Uczniowie nie powinni pożyczać sobie przyborów i podręczników.

    11.   Uczniowie powinni unikać organizowania większych skupisk w jednym pomieszczeniu i przy szafkach.

    12.   Uczniowie klas VIII od 25 maja 2020r. a od 1 czerwca 2020r. pozostali uczniowie będą mogli korzystać z biblioteki szkolnej w poniedziałki w godzinach 900- 1100 .

    § 4. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

    1.       Przy wejściu głównym zostaną umieszczone numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych oraz organów, z którymi należy się kontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.

    2.       Przy wejściu zamieszczono informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe wchodzące do przedszkola.

    3.       Przy wejściu przy każdych drzwiach wejściowych do szkoły należy skorzystać z płynu dezynfekującego do rąk.

    4.       W szkole nie należy nosić biżuterii – na rękach poniżej łokcia nie można nosić żadnych pierścionków, zegarków, bransoletek, gdyż utrudniają one prawidłowe umycie, dezynfekcją rąk.

    5.       W szkole jest wprowadzony monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych (m.in. poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w innych pomieszczeniach, włączników, klawiatury, zewnętrznych klamek, itp.) – załącznik 2

    6.       Wszystkie zabiegi dezynfekcyjne przeprowadzane są przez personel szkoły zgodnie z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji, w tym czasu niezbędnego do wywietrzenia pomieszczeń/przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.

    7.       Wszyscy pracownicy szkoły oraz uczniowie są zobowiązani regularnie myć ręce wodą z mydłem. Nauczyciele dopilnują, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.

    8.       Personel opiekujący się dziećmi w razie konieczności będzie zaopatrzony w indywidualne środki ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, fartuchy z długimi rękawami ew. przyłbice do użycia w razie konieczności – adekwatnie do sytuacji).

    9.       Toalety będą dezynfekowane na bieżąco po każdym użyciu.

    10.   Zabawki będą dezynfekowane na bieżąco, po każdym użyciu.

    11.   W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych będą wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.

    § 5. Organizacja żywienia i wydawania posiłków:

    1.       Dzieci korzystają z wody pitnej/innych napojów oraz posiłków przyniesionych z domu w odpowiednich pojemnikach.

    2.       Za dostarczanie posiłków opłacanych przez rodziców odpowiada firma zewnętrzna. Jeśli posiłki będą wydawane w szkole (stołówka szkolna) to w pojemnikach jednorazowych.

    3.       Dodatkowo wprowadza się zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia epidemiologicznego pracowników firmy zewnętrznej:

    a)      zachowania odległości stanowisk pracy 1,5m lub 2m,

    b)      stosowania środków ochrony osobistej,

    c)       dezynfekcje stanowisk pracy, sprzętu, opakowań, naczyń, sztućców itp.

    4.       Spożywanie posiłków odbywa się w salach zajęć poszczególnych z zachowaniem zasad higieny i w miarę możliwości również z zachowaniem odległości /przy jednym stoliku siedzi jedno dziecko/.

        § 6. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z oddziałów przedszkolnych i  uczniów                  klas 1-3 ze szkoły

    1.       Do szkoły może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych                 ( w tym zakaz przyprowadzania dzieci z rodzin/ domowników objętych kwarantanną                 lub izolacją domową)

    2.       Dzieci do szkoły są przyprowadzane/odbierane przez te same osoby zdrowe.

    3.       W przypadku samodzielnego powrotu dziecka ze szkoły, rodzic jest zobowiązany zawrzeć taką informację we wniosku.

    4.       Rodzice wyrażają zgodę na piśmie na pomiar temperatury ciała dziecka przy przyprowadzaniu oraz w razie potrzeby w trakcie pobytu dziecka w szkole (zgoda rodziców zawarta we „Wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły od dnia…” załącznik nr 1.

    5.       Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/ze szkoły zachowują dystans w odniesieniu do pracowników szkoły jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

    6.       Dzieci i rodzice/opiekunowie muszą mieć indywidualną osłonę nosa i ust podczas drogi do i ze szkoły.

    7.       Każdy rodzic ma określone godziny przyprowadzania i odbioru dziecka ze szkoły (informacja we wniosku). O godzinie wskazanej we wniosku, nauczyciel/pracownik szkoły przyprowadza dziecko do holu, gdzie powinien oczekiwać rodzic/opiekun.

    8.       Przed odebraniem dziecka pielęgniarka lub pracownik szkoły sprawdza termometrem bezdotykowym temperaturę ciała dziecka w obecności rodzica.

    9.       W przypadku, gdy istnieje podejrzenie, że dziecko nie jest zdrowe – np. podwyższona temperatura ciała – dziecko nie może być przyjęte i pozostać w szkole.

    10.   Obowiązuje całkowity zakaz wchodzenia i poruszania się rodziców/opiekunów i osób nieupoważnionych po budynku i terenie szkoły (nie dotyczy dojścia do wyznaczonych drzwi wejściowych budynku).

    § 7. Kontakt z osobami trzecimi:

    1.       Przebywanie osób trzecich w szkole jest ograniczone do niezbędnego minimum, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (min. Osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe)

    2.       W przypadku konieczności bezpośredniego kontaktu z osobą trzecią np. z dostawcą cateringu, kurierem, innymi osobami, pracownik przedszkola powinien pamiętać o konieczności zachowania odległości co najmniej 2 m, a także skorzystania ze środków ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki lub przyłbice. Osoby trzecie nie powinny mieć bezpośredniego kontaktu z dziećmi.

    3.       Zabronione jest organizowanie zajęć z dziećmi z udziałem osób niebędących nauczycielami szkoły.

    § 8. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia korona wirusem lub zachorowania na COVID – 19 – osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej w Małkocinie

    Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobą COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników szkoły, w sytuacji wystąpienia podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika szkoły.

    1.       Pomieszczenie na odizolowanie osoby

     

    a)      W szkole funkcjonuje pomieszczenie przeznaczone na odizolowanie osoby, u której podejrzewa się wystąpienie objawów chorobowych COVID-19 – zwane dalej jako „izolatka”.

    b)      Pomieszczenie jest wyposażone w środki ochrony osobistej, płyn dezynfekujący oraz inne przedmioty jako zabezpieczenie optymalnych warunków oczekiwania no opuszczenie szkoły.

    c)       Dostęp do pomieszczenia mają wyłącznie pracownicy szkoły.

    d)      Po każdym użyciu pomieszczenia przez dziecko lub pracownika przedszkola, u którego podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie jest zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony osobistej.

    e)      Po ekspozycji środka dezynfekującego ( zgodnie z zastosowanym środkiem- zaleceniami producenta) pomieszczenie należy przewietrzyć.

     

     

     

     

    2.       Podejrzenie wystąpienia objawów u ucznia:

     

    a)      Jeśli uczeń przejawia niepokojące objawy choroby np. podwyższoną temperaturę ciała i niepokojące objawy chorobowe należy niezwłocznie o zaistniałym fakcie powiadomić dyrektora placówki.

    b)      Dyrektor powiadamia rodziców o konieczności natychmiastowego odebrania dziecka ze szkoły.

    c)       Wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły z zastosowaniem niezbędnych środków ochrony osobistej przeprowadza dziecko do izolatki oraz zapewnia dziecku niezbędną opiekę.

    d)      Osoby przebywające w izolatce zachowują między sobą minimum 2 m odległości.

    e)      Po wystąpieniu zdarzenia dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona powiadamia stację sanitarno-epidemiologiczną.

    f)       W momencie odbierania odizolowanego dziecka należy zadbać, aby ono nie miało kontaktu z innymi dziećmi, pracownikami szkoły lub osobami trzecimi znajdującymi się na terenie placówki.

    g)      Dalszy sposób postępowania zostanie określony w konsultacji z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.

    h)      Obszar, w którym poruszało się dziecko poddane jest gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

     

    3.       Podejrzenie wystąpienia objawów u pracownika:

     

    a)      Do pracy w szkole mogą przychodzić tylko osoby zdrowe, pracownicy z objawami choroby powinni skorzystać z pomocy lekarskiej i stosować się do zaleceń.

    b)      Pracownik będący w pracy a podejrzewający u siebie wystąpienie choroby powinien niezwłocznie udać się do izolatki, informując o tym dyrektora szkoły.

    c)       W przypadku wystąpienia u pracownika niepokojących objawów sugerujących zakażenie korona wirusem zostanie on niezwłocznie odsunięty od pracy, powiadomiona zostanie powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna.

    d)      Po ustaleniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym zostaną wdrożone dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

    e)      Zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie i w części szkoły, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

    f)       Obszar, w którym poruszał się pracownik zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji, zgodnie z funkcjonującymi w szkole procedurami i zaleceniami.

    Z treścią niniejszej procedury zaznajamia się pracowników szkoły oraz rodziców/opiekunów prawnych dzieci poprzez umieszczenie na stronie internetowej szkoły.Oswiadczenie_rodzicow_dzieci_klas_0-III.docx