• KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

   • 07.10.2018 18:10
   • Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie

    Małkocin 54

    73-110 Stargard

    KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

     

    W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. art. 13 ust 1 i 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) oraz Ustawą o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1000) informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach    z tym związanych.

     

    Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018 roku.

     

    Administratorem danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka
    w Małkocinie

    Małkocin 54

    73-110 Stargard

     

    Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych osobowych w zakresie działania Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie Małkocin 54 73-110 Stargard,          a także przysługujących uprawnień, można kierować do Inspektora Ochrony Danych Osobowych poprzez email:  iod@gmina.stargard.pl

     

    Administrator danych osobowych – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Małkocinie , Małkocin 54 73-110 Stargard – przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody (jeśli dotyczy)(1).

     

    1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

    a)       wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na  Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie

    b)       rekrutacyjnych;

    c)       realizacji umów zawartych z kontrahentami;

    d)       w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody;

    2. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 1 odbiorcami danych osobowych mogą być:

    a)       organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

    b)       inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Szkołą Podstawową im. Janusza Korczaka w Małkocinie

    c       przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka  w Małkocinie Małkocin 54 73-110 Stargard

    3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

     

    4. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:

    a)       prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

    b)       prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

    c)       prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

    ·         dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

    ·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

    ·         osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

    ·         dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

    ·         dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

    d)       prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

    ·         osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

    ·         przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

    ·         Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich  do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

    ·         osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

    e)       prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

    • przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
    • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

    f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

    • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
    • przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.

     

    5. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,  z obowiązującym prawem.

     

    6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w pełna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie Małkocin 54 73-110 Stargard danych osobowych, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

     

    7. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

     

    8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

     

    9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

     

    10. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (1)

    - Ustawa o systemie oświaty,

    - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie   zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,

     - Ustawa o systemie informacji oświatowej Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 roku w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania ,

     

   • Wróć do listy artykułów